กลุ่มบริหารงานการเงินและสินทรัพย์

นางสาวสุชาดา  สัจจากุล
ตำแหน่ง นักวิชาการเงินและบัญชีชำนาญการ
ปฏิบัติหน้าที่ ผอ.กลุ่มบริหารงานการเงินและสินทรัพย์

เบอร์โทร : 083-6417484
E-Mail : suchada.sat@seapt.go.th

นางสมจิตต์  ใจจ้อง
ตำแหน่ง เจ้าพนักงานพัสดุชำนาญงาน

เบอร์โทร : 089-7349190
E-Mail : somjit939817@gmail.com

นางสาวศาสดา  คงจรัส
ตำแหน่ง เจ้าพนักงานธุรการ

เบอร์โทร : 095-0369441
E-Mail : keawsadsada_narak@hotmail.com

นางสาวรัศญา  สินทรัพย์
จ้างเหมาบริการ
ตำแหน่ง เจ้าพนักงานการเงินและบัญชี 

เบอร์โทร : 093-7544061
E-Mail : rassaya4061@gmail.com

นางสาวอนงค์นาฏ  ปัตตา
ลูกจ้างเหมาบริการ
ตำแหน่ง นักวิชาการเงินและบัญชี

เบอร์โทร : 082-8318479
E-Mail : anongnat18479@gmail.com