การปรับหลักเกณฑ์การเบิกจ่าย

การปรับหลักเกณฑ์การเบิกจ่ายค่าใช้จ่ายในการจัดงาน และค่าใช้จ่ายในการจัดประชุมราชการ